หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนสิริภัทรวิทยา
   
Untitled Document
ประวัติโรงเรียน

        ประวัติโรงเรียนสิริภัทรวิทยา

                                 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่   5    บ้านเจริญสว่าง  ตำบลหนองยอง  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ   เดิมชื่อว่าโรงเรียน  "   บ้านดงบังใต้    "วันที่  15 กันยายน  2493  ได้รับแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลโพนแพง 9 เริ่มทำการสอนที่ศาลาวัดบ้านโคกก่องต่อมาได้ย้ายมาทำสอนที่ศาลาวัดไพรสณฑ์  บ้านดงบังใต้    .. 2516  หลวงปู่พระครูสิริภัทรพิสณฑ์  พร้อมด้วยชาวบ้านได้จัดซื้อที่ดินบริจาคสร้างโรงเรียนจำนวน  8  ไร่    - งาน 31.90  ตารางวา  พร้อมสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   

     พ.. 2528 คณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาบ้านดงบังใต้  บ้านโสกแวง บ้านเจริญสว่าง 

ได้เสนอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน บ้านดงบังใต้  เป็นโรงเรียน  สิริภัทรวิทยา   เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชทินนาม

สมณศักดิ์หลวงปู่พระครูสิริภัทรพิสณฑ์  ซึ่งเป็นพระเถระที่ประชาชนในเขตบริการเคารพนับถือ           

                   ปัจจุบันเปิดทำการสอนตามหลักสูตรประศึกษา  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   242 คน  มีครูทั้งหมด 

           17  คน  นักการภารโรง  1  คน  ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายไพ  เวียงอินทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิริภัทรวิทยา     ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์  นักการภารโรง   คณะกรรมการโรงเรียน  ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา  โดยให้ความร่วมมือร่วมใจร่วมงาน และบริจาคทรัพย์ส่วนให้โรงเรียนสถานที่ตลอดจนบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนสิริภัทรวิทยา

ที่อยู่ : บ้านเจริญสว่าง ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0821141146

v 2.0